ࡱ F> P,KSKS3<%pp8p$ y?$ h > "/8cKc DN 2022t^NLub'Y[yr+R[ -NVNhVNXT TUS qQ146N N0V R ^ NRDn>yOOLNR^SS N0oRV 4TyOOVET\OSoRS0VENAm-N_;NN0NLub~~-NVL?eNh -NV1\NWb/gc[-N_oR;NN0N~]ƉXT0 NLub~~-NVb/gNh Re f NRDn>yOOLNR^SoRS Ng_[ NRDn>yOOVENAm gR-N_oR;NN s bt NRDn>yOOAmR{tSNMbYY0 N~]ƉXT N0 Kb N [wQ6R\Oyv Ng_k _lsX] zLNf[bYe^ N |~(g]yv 9O Nwm^W^ybf[!hYe^ N (g]yv s~*j ў_lgNLNb/gf[bYe^ V pS7RZSOb/gyv ~Opg NwmQHrpS7RؚI{Nyf[!hYe^ N s^bb/gyv 'k3IZR m3Wb^f[bYe^ mQ 5uP[b/gyv Rl ^Nwb^f[bYe^ N CAD:ghyv ѐeGS ^]^]8b^f[bYe^ kQ bppNX|~yv l[ Ym_l^b^f[bf[u ]N yR:ghVNyv OdWO /olb^f[bf[u Uؚ܏ /olb^f[bf[u AS eP^T>yOgqbyv 4T!`#k NwmeP^;Sf[bYe^ ASN peW[^ yv >Vl [^Q{] zb^f[bYe^ ASN 'ЏNtyv 1g s Nwm,{N]N'Yf[f[u AS N Sf[[[b/gyv Yw lWSS]b^f[bf[u ASV mQW^Q{yv _3IQ ѐ]FUNb^f[bYe^ R&j ѐ]FUNb^f[bYe^ ASN ͑Wf~Oyv ffh [lb^f[bf[u ASmQ 5ulňnyv YO[[ _lςwvWb^f[bf[u ASN xQ{yv O܏] -N^N@\ؚ~b]f[!hl^Q{] zf[!h Ye^ ASkQ ]Nc6Ryv Y f \b^f[b[] zLNf[b Ye^ AS]N zyv hgup NwmQgLNb/gf[bL] NAS Syv leR mg]{]b^f[bؚ~b^ NASN [yv s s ͑^W^{tLNf[bL] NASN eňb/gyv c R VnWS]z/gLNf[bYe^ NAS N pecyv hTZipg ^Nw:ghb^f[bf[u NASV pecfyv 4T?[ ^Nw:ghb^f[bf[u NASN XPg6R yv gOPh ^Nw:ghb^f[bf[u NASmQ yR^(u_Syv hgfNf ^]^]8b^f[bYe^ NASN FURoN㉳QeHhyv se?e Sb^f[bYe^ NASkQ QzN_Syv h O Nwm,{N]N'Yf[f[u NAS]N Q~|~{tyv Ğё:_ ^]^]8b^f[bYe^ NAS 3DpeW[8nbz/gyv W Q m3Wb^f[bYe^ NASN N{yv Hen m3Wb^f[bYe^ NASN IQ5ub/gyv Ng\~g ͑^5uP[] zLNf[bf[u NAS N Oo`Q~^~yv _*mj )Y%m^5uP[Oo`b^f[bYe^ NASV SQunyv HzfR ^Nwb^f[bf[u V0b/gc[N[~~ N [wQ6R\Oyv RSf~ Sz_LNb/gf[bYec N |~(g]yv YO~[ NNS'Yf[ gňNz/gf[bNT|;NN N (g]yv __R ў_lgNLNb/gf[b[E\] z|;NN V pS7RZSOb/gyv Ng N NwmQHrpS7RؚI{Nyf[!hpS7R[-N_ oR;NN N s^bb/gyv _OĖ m3Wb^f[bf[bb mQ 5uP[b/gyv Ğ k ^Nf]Syb gPlQS;`] z^ N CAD:ghyv hgO SN*zz*)Y'Yf[oRYec kQ bppNX|~yv _[u pSWaN^f[!hؚ~b^ ]N yR:ghVNyv ѐ Ph )Y%mLNb/g^'Yf[|;NN AS eP^T>yOgqbyv hT Z (`[SN gPlQSrzċ[0 ;NNb^ ASN peW[^ yv UOVR Ym_l'Yf[oRYec ASN 'ЏNtyv Tye Nwm/nYeW-N_oR;NN AS N Sf[[[b/gyv c[QRl _]]NLNb/gf[boRY~r^ ASV mQW^Q{yv R^_ _lςςZSyrePgeN gPlQSoR;`] z^0 xvzXT~ؚ~] z^ ASN ͑Wf~Oyv R^NS [lb^f[bYe^ ASmQ 5ulňnyv s'Y_l ABB-NV gPlQSؚ~] z^ ASN xQ{yv [# -N^N@\ؚ~b]f[!hl^Q{] zf[!h Ye^ASkQ ]Nc6Ryv Nl )Y%mLNb/g^'Yf[Yex[;NN AS]N zyv 1gΏΏ Nwm^^] z[hQ(ϑvcw;`zZQYfN0 ckؚ~] z^ NAS Syv Tck mg]^bX:SLNWf[!h!h0yr~b^ NASN [yv s ͑^^YfWe\LNWf[!h!h NASN eňb/gyv Ng [ -N.Y/gf[boRYec NAS N pecyv hg{v ^Nw:ghb^f[bYe^ NASV pecfyv [>eKN SSN*zz*)Y'Yf[ؚ~] z^ NASN XPg6R yv H Z [_lq\b^f[bYeRYY NASmQ yR^(u_Syv !zR )YpeW[u;myb gPlQSNT~t NASN FURoN㉳QeHhyv }NS Sb^f[bYec NASkQ QzN_Syv _ Q Nwm5uP[yb gPlQSb/g;`v NAS]N Q~|~{tyv 0u ^]yb8fLNf[bsNYeb/g-N_ [[-N_ ;NN NAS 3DpeW[8nbz/gyv S~-N NwmidaQ~yb gPlQSb/g;`v NASN N{yv R Nwm] zb/g'Yf[{:g|;NN NASN IQ5ub/gyv hTnf ͑^5uP[] zLNf[bYe^ NAS N Oo`Q~^~yv bS R )Y%m^5uP[Oo`b^f[bYec NASV SQunyv 1gkSQ lb]'Yf[Yec N0ы N [wQ6R\Oyv s q\NRRLNb/gf[bq\NRRb^f[b VENAmT\OYoRY N |~(g]yv W`SNS -N^N@\ؚ~b]f[!hl^Q{] zf[!h Ye^ N (g]yv l =N VnSNΘ}lflQSb^f[bW@xoR;NN V pS7RZSOb/gyv \3t *zz]N flޘ:g]NƖV gP#NlQS ؚ~] z^ N s^bb/gyv ؚle[ Sb^f[bYe^ mQ 5uP[b/gyv m_ tQ ͑^NNؚ~b]f[!h͑^NNb^f[b Ye^ N CAD:ghyv f x^ _lςwvWb^f[bYe^ kQ bppNX|~yv imY ^]^b^f[bYeRYoR;NN ]N yR:ghVNyv k8l)R ^Nwb^f[bYe^ AS eP^T>yOgqbyv fe~ m3Wb^f[bYe^ ASN peW[^ yv q wmWSwb^f[bYe^ ASN 'ЏNtyv hgOO _lςw8^]b^f[bW@xYe^ AS N Sf[[[b/gyv uN7u _lςWaN^LNf[bYe^ ASV mQW^Q{yv ѐ`m lWSS]b^f[bYe^ ASN ͑Wf~Oyv sNR NwmQHrpS7RؚI{Nyf[!hYe^ ASmQ 5ulňnyv szf Nwm/nYeW-N_N~W^ ASN xQ{yv Ng s F蕀b^f[bYe^ ASkQ ]Nc6Ryv fNpg ^NwW^b^f[bYe^ AS]N zyv NW!` lSwUq\^b^f[bYe^ NAS Syv _[ Y m3Wb^f[bYe^ NASN [yv YmY mg]b^f[bYe^ NASN eňb/gyv RZ6q q\NRRb^f[b^ NAS N pecyv Rڋ ^:g5ub^f[bYe^ NASV pecfyv NgSfm N-NV gPlQS;`vRt NASN XPg6R yv 0u dW \b^f[b[] zLNf[b Ye^ NASmQ yR^(u_Syv Ng } -N^N@\ؚ~b]f[!hl^Q{] zf[!h Ye^ NASN FURoN㉳QeHhyv YOl 5]Nb^f[bYe^ NASkQ QzN_Syv k[[ NWSb^f[bNWS]8LNb/gf[b Ye^ NAS]N Q~|~{tyv g t lWS;SoeP^b^f[bVfNoR NAS 3DpeW[8nbz/gyv hT[+T ^N5uLNb/gf[bYe^ NASN N{yv H\9N9N b^:ghؚ~b]f[!hYe^ NASN IQ5ub/gyv _i_NS ^Nw:ghb^f[bYe^ NAS N Oo`Q~^~yv fgaY ^]^]8b^f[bYe^ NASV SQunyv ^ q_ ^]^{]b^f[bYe^ mQ0yv~t N yR^(u_Syv eOl_ fWS'Yf[swm!h:S{YOoR;NN N IQ5ub/gyv ls~ m3WOo`LNb/gf[bYe^ N0lQqQkSuT;SuN[ [r s -NVuu2c6R-N_kSu^%`-N_oRxvzXT l ~t -NVuu2c6R-N_sXNeP^vsQNT [hQ@bxvzXT sQ* SN0W[W;Sbag-N_oR;NN0;NN;S^ kQ0 Nwm,{46J\NLub'Y[NRgbL@\ _ \ Nwm^NRDn>yOO@\oR@\ O q Nwm^>yOOiNN{t-N_oR;NN0 N~]ƉXT OIQ Nwm^NRDn>yOO@\~~NNYY0N~xXT ]yNS Nwm^NRDn>yOO@\NNb/gNXT {tYNNUSMONN{tY Y uQ Nwm^NRDn>yOO@\N~xXT _f Nwm^NRDn>yOO@\gbl;`RlQ[ ;NN \g Z Nwm^NRDn>yOO@\VEYoRY UO^Q Nwm^1\NOۏ-N_ZQYoRfN0~YfN s l Nwm^NRDn>yOO@\LNR^Y oRY s[ Nwm^NRDn>yOO@\]$Oy)ROiY oRY uSfN Nwm^1\NOۏ-N_oR;NN Ng Tf Nwm^LNbt[-N_oR;NN ]N0]\ONXT m NRDn>yOOLNR^Sb z[{tYY _ NRDn>yOOLNR^Sb z[{tYN~xXT Rzf NRDn>yOO萣[ O-N_`YY NRDn>yOO>yOOiNN{t-N_ VET\OY N~;NNyXT ! uQ -NV1\NWb/gc[-N_z[YY0 N~]ƉXT Ng KQ -NV1\NWb/gc[-N_܏ zWYoRY0 N~xXT fq3t -NV1\NWb/gc[-N_z[YoRY0 N~xXT z׋ -NV1\NWb/gc[-N_WYr^ hgsO[ -NVRRT>yOOyf[xvzbVET\OY kQ~LXT Ng)PWS NRDn>yOO萋NNUSMONN gR-N_ ~~YeTVET\OYmQ~LXT Ng Oe NRDn>yOOVENAm gR-N_ bz[ gROYY n NRDn>yOOVENAm gR-N_ QVX NRYNbkQ~ NgN*t NRDn>yOOVENAm gR-N_ bz[ gROYkQ~LXT le` NRDn>yOOVENAm gR-N_ N&^N VET\OYkQ~LXT 1g 9N NRDn>yOOQHrƖV gRY 1g1rNS ,{46J\NLub'Y[]\O[\~RlQ[r^ g e ,{46J\NLub'Y[]\O[\~RlQ[r^ _R` ,{46J\NLub'Y[]\O[\~RlQ[r^  PAGE \* MERGEFORMAT 1 $&8:>B߿jQ>#4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 1CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5mH sH nHtH\1CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5mH sH nHtH\1CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5mH sH nHtH\1CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5mH sH nHtH\o(mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ h@KHmH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ h@KHmH sH nHtH BDHJLTVp]J:%(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ o($B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH   " L N ïoW?)+CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KHnHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ RHa@KHnHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH N P h j  տ{iWE5%CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ RHaKH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ RHaKH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ RH_KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KHnHtH    " . 0 : R Ƴ{cSE/+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH R T V X Z f h ŵqaI9!.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \#CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH ˵m_I3+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ .CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ \  $ 4 6 < H J Ϸ{eM5.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ .CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\ J T f h ŭk]K3.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ /CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ  սiW?1#CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ /CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\  * , D F L P b d ñoWA1CJ OJPJQJ^Jo(aJ \+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH d x z ϽqYK=%.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ .CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ /CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\  ( * H J h j ˯rdH,6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ %0JCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ .CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\ çoSC3'CJ OJPJQJ^Jo(aJ RHZnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ RHZCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ @CJ OJPJQJ^Jo(aJ @ "68hjvz|ϳ{_C5'CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\'CJ OJPJQJ^Jo(aJ RHZnHtH ǫy]A%6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ "&(HLNPѾj\F86CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ PVbdǫw[?#6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\˱{_C)3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H"46Pɭm]I-6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H PTVprǷoSC3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ *ǫoS7'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ *,<@B\^ptvӷ{_C'6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH vç{kO36CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *,.02>@êt\L4$CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ @FL`bdfhtv{cSE-/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ɹmW?'.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \CJ OJPJQJ^Jo(aJ 028:@PRѿ}gO7.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\ RX\tv|{cU?)+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ .CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH  ϽmUC+/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ /CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\ .0DFHLNRlnëqYK9!.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ /CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH տmWG/.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\ ,.HJսqaS;#.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ /CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\ Jrt Ųz^B2"CJ OJPJQJ^Jo(aJ @CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ %0JCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH JL\^hǹseU96CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ RHZCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ &çvY<8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH &(48:Dnp~չlO36CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH7CJ OJPJQJ^Jo(aJ RHZKHmH sH nHtH_H(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ ~Dzx\@$6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ ͿkO36CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ 8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH ",68@D^`ǫucI/3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H`jvxz|~ǫ{iS='+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ ϳsaQ=!6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH"CJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH_H\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH *,DHJxzǷoSC3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ zǫ{kO36CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ &(8<>fhzço_O36CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ z~ǷcG+CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ "ǫscS:#,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH "$&(*68Bjl־xhX@(/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ @CJ OJPJQJ^Jo(aJ @CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH ǯeWG/.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \CJ OJPJQJ^Jo(aJ 3CJ OJPJQJ^Jo(aJ RHa@mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ RHa@CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \ (*0ǹu]E/+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \ 0\^hjpůgQ?)+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH ѹu_M3+CJ OJPJQJ^Jo(aJ RH_@nHtH3CJ OJPJQJ^Jo(aJ RH_@mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ϹsaK9#+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ RH_@nHtH3CJ OJPJQJ^Jo(aJ RH_@mH sH nHtH $(*BDJNhj~͵s[M5.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ .CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ ~ӽkWA).CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\ ϷwaQ=/CJ OJPJQJ^Jo(aJ &CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ *+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH FHbdϿqaE2"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%0JCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\ >@Pչ}aQC'6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ @CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ PRnpç{^N26CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ αx\G*8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ " 8 < > T V ƪx[?#6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHV p t v x ~ ͿkO9#+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ 8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH !!ǫ{_C'6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\!!2!4!N!P!!!!!ɭueUE1'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\7CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KHmH sH nHtH_H7CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H !!!!!!! """<"Ƿo_O36CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ <">"j"l""""""""ç{kO3#CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\ ""####$#&#@#B#H#N#ӷy]A2"CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH N#d#f#~#########ĨrbSC*0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^JaJ KH6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^JaJ KH ############Ͽ{k[H8 .CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ \6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \.CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH ##$$$$$*$,$.$B$D$~$$$$$$ó{kYG97531/-o(o(o(o(o(o(OJPJQJ^Jo(nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ PJ^Jo(aJ KHnHtHCJ PJ^Jo(aJ KHnHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ PJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ \6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ \CJ OJPJQJ^Jo(aJ \$$$$%&%(%,%.%P%R%%%%ϻw_O?/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHo(o( %%%%%%%%%%&&Ƿ}eM5!'CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH &&&&&L&N&~&&&&&ӻscSC+/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ @nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ @mH sH nHtH &&&&''$'&','0'V'X'^'Ƿw_O?/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH ^'`'f'j'''''''''Ƿ{eO9&$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH '''''''( (.(պi[E*4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH .(0(D(F(t(v(x(|(~(((ɮxfP>(+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH (((((((((() )ӽ{k[K;+CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH )$),).)0)6)8)B)D)J)N)f)ůwcM;%+CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KHnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ RH_KH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ RH_KH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ RH_KHnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ RH_KH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ RH_KHnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ RH_KH f)t)v))))))))))ϵqaS?+'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH3CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KHmH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KHnHtH3CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KHmH sH nHtH )))))))***:*<*ǵ}iUA-'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH <*j*l*|***********Ϳyk[G7'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ ******++D+F+d+f+h+l+n+wgWE7%#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ @CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHn+r++++++++++Ͳ|aM5!'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ RHamH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ RHanHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ @KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ ++,,,,8,<,>,@,F,H,J,L,R,T,,,αvYIGEC730-UUCJUCJOJQJ^Jo(aJo(o(o(CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ RHamH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ RHanHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ RHamH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ RHanHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH,,,,,,CJOJQJ^Jo(aJU&:JLV~W'da$$A$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`da$$A$ 8$7$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$%dNa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`V P _0.da$$A$G$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$VD0> ^> WDD@`@&da$$A$ p x$$$4$5$6$VD0~^~WDp`(da$$A$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`'da$$A$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`(da$$A$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`P j  rN#d p x$$$4$5$6$A$UD;];WDX`#d p x$$$4$5$6$A$UD;];WD`da$$ p xVD,6 ^6 WDD@`@#d p x$$$4$5$6$A$UD;];WD`(da$$A$G$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WDX` 0 T h oZd$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`'da$$A$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD` 6 J h lWd$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD` , F d z hSd$$$4$5$6$A$WD` & Fd$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`z J vQ$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`J j e:*d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0 ^ WD|`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~*d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0. ^. WD|P`P$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$WD` "8j|oJ5d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~ da$$A$ p x$$$4$5$6$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~(NfQd$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~Nd|W$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~|^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`6VrfQd$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~,B^fQd$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~^v,zoH'da$$A$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dWD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~ dWD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~ dWD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~,@bv2lWd$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`2:Rv lWd$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WDX` 0Fn}hSd$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD` & Fd$$$4$5$6$A$WDX`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD` .Jtt_d$$$4$5$6$A$WDX`d$$$4$5$6$A$VD0~^~WD` da$$A$ p x$$$4$5$6$WD`d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$WD`d$$$4$5$6$A$WD` L^iD$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~*d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0 ^ WD|`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~ da$$A$ p x$$$4$5$6$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~^(:z`;$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~da$$A$1$$$$4$5$6$WDX`da$$A$1$$$$4$5$6$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~ da$$A$ p x$$$4$5$6$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~:plG$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~da$$A$1$$$$4$5$6$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~da$$A$1$$$$4$5$6$WD`"8`xU0$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~`d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQVD0~^~]WDp`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~x|gB$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~^d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ^]WD`,Jz{fQd$$$4$5$6$A$WDX`d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~(>hf[ dWD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$8vaFd$$$4$5$6$A$VD0~^~WDp`d$$$4$5$6$A$WD`(da$$A$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dWD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~ dWD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~*^jlWd$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WDX`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`*DjlWd$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD` Hd\Gd$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`dqL$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~ da$$A$ p x$$$4$5$6$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~&da$$A$ p x$$$4$5$6$VD0~^~WD` da$$A$ p x$$$4$5$6$WD`@RpiH da$$A$ p x$$$4$5$6$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~ da$$A$ p x$$$4$5$6$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~*d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0 ^ WD|` " > vQ7da$$A$1$$$$4$5$6$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~da$$A$1$$$$4$5$6$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~> V v :e & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQVD`^UD]WDp`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~ !4!P!kF$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~P!!!!!!""fQd$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WDX`d$$$4$5$6$A$WD`"">"l"""""{VAd$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~d$$$4$5$6$A$WD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~"#&#B#f####zoF(da$$A$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dWD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~ dWD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~ dWD`$d[$\$$$$4$5$6$-DM A$VD0~^~###$,$D$$$qWdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`d$$$4$5$6$A$WD`$$$&%R%%wR%da$$A$ x$$$4$5$6$VD/^WD\`&da$$A$ X x$$$4$5$6$VD.v^vWDq`'da$$A$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD&`%%%%&N&&lMda$$A$ p x$$$4$5$6$WD`da$$A$ p x$$$4$5$6$WD`d$$$4$5$6$A$VD0~^~WD=`=d$$$4$5$6$A$VD0~^~%da$$A$ x$$$4$5$6$VD/^WD\`da$$A$ x$$$4$5$6$WDX`&&&&'&'qP da$$A$ p x$$$4$5$6$WDX` da$$A$ p x$$$4$5$6$WD`&da$$A$ p x$$$4$5$6$VD0^WD `&da$$A$ X x$$$4$5$6$VD.3 ^3 WDFG`Gda$$A$ p x$$$4$5$6$WDX`&'X'`''''[4'da$$A$ p x8$7$$$$9D4$5$6$3$H$WD`&dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD0> ^> WDD@`@*da$$A$G$ p x8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`*da$$A$G$ p x8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WDX`*da$$A$G$ p x8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`'''0(F(v(gHda$$A$ p x$$$4$5$6$WD`&dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD0~^~WD`&dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD0~^~WD`&dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD0~^~WD`&dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD0~^~WD`v(((()8)D)}\; da$$A$ p x$$$4$5$6$WDX` da$$A$ p x$$$4$5$6$WD` da$$A$ p x$$$4$5$6$WDX` da$$A$ p x$$$4$5$6$WD` da$$A$ p x$$$4$5$6$WD\`da$$A$ p x$$$4$5$6$`D)v)))))uN&da$$A$ p x$$$4$5$6$VD ^ WD `&da$$A$ p x$$$4$5$6$VD0> ^> WDD@`@da$$A$ p x$$$4$5$6$`dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`$dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD0> ^> WDD@`@)*<*l****}^= da$$A$ p x$$$4$5$6$WD\`da$$A$ p x$$$4$5$6$`da$$A$ p x$$$4$5$6$WDX`d$$$4$5$6$A$VD0~^~&da$$A$ p x$$$4$5$6$VD ^ WD `&da$$A$ p x$$$4$5$6$VD0> ^> WDD@`@**+F+f+++zZ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`$dG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD0> ^> WDD@`@da$$ p xWDX`da$$ p xVD0> ^> WDD@`@da$$A$$$$4$5$6$WDX`da$$A$$$$4$5$6$WDh`h+,>,@,H,J,N,P,R,,,,, 9r 9r  9r 9r dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$da$$A$ p x$$$4$5$6$WD` da$$A$ p x$$$4$5$6$WD` 1. A!#"$%S2P18& 866 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklVP z J N^,2 ^:xd> P!"""#$%&&''v(D))*+,mnopqrstuvwxyz{|}~GA$Calibri_oŖў?([SOeckfN[_GBKG.[x @Times New Roman- |8N[- |8ўSO1NSe-N[; wiSO_GB2312;4 N[_GB2312adminadmin Qhg"qd!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$Pu2cy.;GMF[_lg/k3xmCruaw}#kaX>F|ۇKz>][|n~G<( z0( * 3 ? (  f(( e,gFh 1C" G@ @ pGG!@Oh+'0 $admin Normal.dotmadmin1@@>O@P'^@d8z@(E=WPS Office_11.8.2.10183_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `ht| (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10534 Root Entry FWordDocument3<0Table{Data WpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 h !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~